''Сімейний конфлікт та депресія у дитини: психіатричний та психотерапевтичний аспекти''. Доповідь ієрея Сергія Кирилюка на науковій конференції ''Сімейні цінності в християнських традиціях''

Доповідь представлена у формі мультимедійної презентації в рамках наукової конференції ''Сімейні цінності в християнських традиціях'' у Львівському національному університеті ім. Івана Франка 22 травня 2014Використана література:


1. А.с. № 36465, Україна, МОіНУ. Науковий твір "Застосування терміну "Віталофренія" / О. О. Фільц, С.С.Кирилюк. – № 36465; заявл. 10.11.2010; опубл. 10.01.2011.

2. Борщевська А. Чоловіча програма або тато як запорука майбутньої реалізації сина (випадок з практики) / Анжела Борщевська, Оксана Баглай, Сергій Кирилюк, Олександр Фільц // Форум психіатрії та психотерапії. Науково-практичний журнал. – 2013. – том 8. – С.61-70

3. Вербенко М.В. Етно-культуральний аспект діагностики і терапії депресій / М.В. Вербенко // Нова медицина. - 2003 - №3(8). - с.36-38

4. Вертоградова О. П. Возможные подходы к типологии депрессий / О. П. Вертоградова // Депрессия (психопатология, патогенез). – М., 1980. – С. 9–16.

5. Дубницкая Э. Б. Психосоматические соотношения при депрессиях у больных с соматическими заболеваниями / Э. Б. Дубницкая // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2000. – Т. 2, № 2. – С. 14–19.

6. Заклади охорони здоров’я та захворюваність населення України у 2011 році : Статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики України. – 2012. – 89 с.

7. Ильина Н. А. Психопатология деперсонализационной депрессии / Н. А. Ильина // Журн. невропатол. и психиатр. – 1999. – Т. 99, № 7. – С. 21–25.

8. Кирилюк С.С. Сучасні діагностичні критерії депресивних розладів у контексті їх соціально-культурального розуміння / С.С. Кирилюк, Р.В. Кечур, О.О. Фільц // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – 2007. - №1(11). – С. 46-49

9. Фільц О.О. Сучасні методологічні аспекти діагностики депресії: альтернативний погляд на проблему / О.О. Фільц, С.С. Кирилюк // Науково-практичний журнал Архів Психіатрії. – 2011. – Т. 17, 1(64). – С. 30-33

10. Кирилюк С.С. Особистісний та соціо-культуральний аспекти формування депресивної симптоматики / С.С. Кирилюк, О.О. Фільц // Науково-практичний журнал Архів Психіатрії. – 2011. – Т. 17, 2(65). – С. 15-18

11. Кирилюк С.С. Cпектр скарг і об’єктивні критерії у діагностиці депресії. / С.С. Кирилюк, О.О. Фільц // Медицина транспорту України. – 2011. - №4(40) – С. 23-27.

12. Кирилюк С.С. Віталофренія при депресії: типовий клінічний випадок / С.С. Кирилюк // Український вісник психоневрології. – 2012. – Т. 21, вип. 1 (70). – С. 61-63

13. Кирилюк С.С. "Атиповість депресії" чи соціокультуральна особливість перебігу депресивного розладу? / С.С. Кирилюк // Депресія: обличчя та маски. Начальний посібник за редакцією Н.Долішньої – Львів: Видавництво Мс. - 2006. – С. 47-57.

14. Кирилюк С.С. Роль перфекціонізму в розвитку і хроніфікації депресивного розладу / С.С. Кирилюк // Медицина світу. Додаток "Хронічність у психіатрії: стан чи процес. Визначення та підходи до терапії". – 2006. – С. 16–18.

15. Кирилюк С.С. Соціально-культуральні предиктори формування спектра скарг депресивного розладу: реалії та очікування / С.С. Кирилюк // Медицина світу. Додаток "Психіатрія в період доказової медицини". – 2007. – С. 24–28.

16. Кирилюк С.С. Соціо-культуральні аспекти діагностики депресій / С.С. Кирилюк // Звіт про маґістерську роботу. - Львів. - 2004. – с.31-42

17. Крепелин Э. Введение в психиатрическую клинику / Э. Крепелин; [пер. с нем.]. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 493 с.

18. Кречмер Э. Строение тела и характер / Э. Кречмер. – М. : Педагогика-Пресс, 1995. – 608 с.

19. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Н. Мак-Вильямс ; [пер. с англ.]. – М. : Независимая фирма "Класс", 2001. – 480 с.

20. Маляров С.А. Проблема депрессий в общемедицинской практике. Рекомендации по выявлению и лечению (метод. рекомендации) / С.А. Маляров // Вісник психічного здоров"я. - 1999 - №3. - с.31-38

21. Мостова О. Проблеми комунікації та емоційне вигорання сімейних лікарів в період медичної реформи / Мостова Ольга, Кирилюк Наталя, Кирилюк Сергій, Муха Ольга // Форум психіатрії та психотерапії. Науково-практичний журнал. – 2013. – том 8. – С.105-115

22. Менцос С. Психодинамические модели в психиатрии / Ставрос Менцос ; [пер. с нем. Э. Л. Глушанского]. – М. : Алтейа, 2001. – 176 с.

23. Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади: керівництво для лікарів / В. Д. Мішиєв. – Львів: Видавництво Мс. – 2004. – 208 с.

24. Мосолов С. Н. Клиническое применение современных антидепрессантов / С. Н. Мосолов. – СПб. : Медицинское информационное агенство, 1995. – 568 с.

25. Напреєнко О. К. Особливості клініки та фармакотерапії депресій з урахуванням сучасних патопластичних факторів / О. К. Напреєнко, В. О. Процик // Архів психіатрії. – 2004. – Т. 10, № 1 (31). – С. 9–10.

26. О течении аффективных психозов / Й. Ангст, Х. Бааструп, П. Гроф, Х. Хиппиус [и др.] // Депрессии. Вопросы клиники, психопатологии, терапии. – М. : Базель, 1970. – С. 17–27.

27. Пінчук І.Я. Актуальні питання геронтопсихіатрії: навчальний посібник / І. Я. Пінчук, В. В. Чайковська, Л. А. Стадник, О.А. Левада, М.М. Пустовойт, М.І. Ширяєва // Тернопіль: Видавництво "Термограф", 2010. – 431 с.

28. Пинчук И. Распространенность психических расстройств в Украине / И. Пинчук // Журн. АМН Украины. – 2010. – Т. 16, № 1. – С. 168-176.

29. Пишо П. Эпидемиология депрессий / П. Пишо // Журн. невропатол. и психиатр. – 1990. – Т. 90, № 12. – С. 82–84.

30. Подкорытов В. С. Депрессии. Современная терапия: руководство для врачей / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. – Харьков : Торнадо, 2003. – 352 с.

31. Подкорытов В. С. Резистентность депрессивных расстройств / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. // Архів психіатрії. – 2004. – Т. 10, № 1 (36). – С. 138–141.

32. Пришляк В.І. Клінічні предиктори хронічних депресій : автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.16 / В.І. Пришляк; Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології. — К., 2009. — 19 с. — укp.

33. Решетников М.М. Психодинамика и психотерапия депрессий. / М.М. Решетников // Восточно-Европейский институт психоанализа. - Санкт-Петербург. - 2003. С. 115-127.

34. Смулевич А. Б. Депрессии при соматических и психических заболеваниях / А. Б. Смулевич. – М. : Медицинское информационное агентство, 2003. – 429 с.

35. Тенденції патоморфозу афективних психозів / А. М. Скрипніков, Г. Т. Сонник, Р. І. Ісаков [та ін.] // Архів психіатрії. – 2004. – Т. 10, № 1 (31). – С. 160–161.

36. Тиганов А. С. Аффективные расстройства и синдромообразование / А. С. Тиганов // Журн. неврол. и психиатр. – 1999. – № 1. – С. 8–10.

37. Тиганов А. С. Эндогенные депрессии: вопросы классификации и систематики / А. С. Тиганов // Депрессия и коморбидные расстройства. – М., 1997. – С. 12–26.

38. Ясперс К. Общая психопатология / Карл Ясперс; [пер. с нем.]. – М. : Практика, 1997. – 1056 с.

39. Akiskal H. S. Dysthymia: clinical and external validity / H. S. Akiskal // Acta Psychiatr. Scand. Suppl. – 1994. – Vol. 383. – P. 19–23.

40. Akiskal H. S. The relationship of personality to affective disorders: A critical review / H. S. Akiskal, R. M. A. Hirschfeld, B. I. Yerevanian // Arch. Gen. Psychiat. – 1983. – Vol. 40. – P. 801–810.

41. American Psychiatric Association «Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fourth Edition, Text Revision: DSM-IV-TR». — Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc., 2000.

42. Bronfenbrenner U. Toward an experimental ecology of human development / U. Bronfenbrenner // Am. Psyhologist. - 1977. - Vol.32. - P. 513-531.

43. Brown G. W. Life events, difficulties and recovery from chronic depression / G. W. Brown, Z. Adler, A. Bifulco // Br. J. Psychiatry. – 1988. – Vol. 152. – P. 487–498.

44. Kernberg O. An ego psychology object theory of the structure and treatment of pathological narcissism / O. F. Kernberg // The Psychiatric Clinics of North America: Narcissistic Personality Disorder ; O. F. Kernberg (ed.). – Philadelphia : Saunders, 1989. – Vol. 12 (3). – P. 723–730.

45. Kleinman, A. (1988). Rethinking psychiatry: From cultural category to personal experience. New York: Free Press.

46. Leff, J. (1981) Psychiatry around the globe: F trans-cultural view. New York: Dekker.

47. Marsella, A.J. (1985). Cross-cultural studies of depressive disorders. / Marsella, A.J., Sartorius, N., Jablensky, A., & Fenton, F.R. // In A. Kleinman & B. Good (Eds.), Culture and depression (pp.299-324). Berkeley: University of California Press.

48. Stressful life events and social rhythm disruption in the onset of manic and depressive bipolar episodes: A preliminary investigation / S. Malkoff-Schwartz, E. Frank, B. Anderson [et al.] // Arch. Gen. Psychiatry. – 1998. – Vol. 55. – P. 702–707.

49. Weitbrecht H. J. Die chonische Depression // Wien. Zschr. Nervenhklk. – 1967. – Bd. 24, № 4. – S. 265–272.


Використані інтернет - джерела:


1. http://neuronews.com.ua/page/terapevtichni-pidhodi-do-likuvannya-depresiyi-v-dityachomu-vici

2. http://mednews.in.ua/home/psihiatrija/24213-faktori-pidlitkovoi-depresii

3. http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=27055

4. http://emed.org.ua/psihologija/651-simejni-konflikti

5. http://stopbolezni.net/nervova-systema/6367-nevrotychna-depresia-likyvana.html

6. http://megasite.in.ua/17191-dityacha-depresiya-dorosli-problemi-malenkih-lyudejj-depresiya-diti-zdorov-ya.html

7. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471927

8. http://www.fathers.in.ua/?p=412

9. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_ %D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8C

10. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20000222_1489.html

11. http://www.youtube.com/watch?v=VEsQPMbqXHw

Прес-служба Львівсько-Сокальської єпархії


Переглядів: 5313

print the material